Zainstaluj TensorFlow Quantum

Istnieje kilka sposobów na skonfigurowanie środowiska do korzystania z TensorFlow Quantum (TFQ):

 • Najprostszym sposobem, aby dowiedzieć się i stosowanie TFQ nie wymaga instalacji uruchom samouczki TensorFlow Quantum bezpośrednio w przeglądarce za pomocą Google Colab .
 • Aby używać TensorFlow Quantum na komputerze lokalnym, zainstaluj pakiet TFQ za pomocą menedżera pakietów pip w Pythonie.
 • Lub zbuduj TensorFlow Quantum ze źródła.

TensorFlow kwantowej obsługiwane Pythona 3.6, 3.7, i 3.8, zależy bezpośrednio od Cirq .

Pakiet pipsów

Wymagania

Zobacz TensorFlow zainstalować instrukcji , aby skonfigurować środowisko programistyczne Python oraz (opcjonalnie) środowisko wirtualne.

Upgrade pip i zainstalować TensorFlow

 pip3 install --upgrade pip
 pip3 install tensorflow==2.4.1

Zainstaluj pakiet

Zainstaluj najnowszą stabilną wersję TensorFlow Quantum:

 pip3 install -U tensorflow-quantum

Kompilacje Nightly, które mogą zależeć od nowszej wersji TensorFlow, można zainstalować z:

 pip3 install -U tfq-nightly

Zbuduj ze źródła

Poniższe kroki są testowane dla systemów podobnych do Ubuntu.

1. Skonfiguruj środowisko programistyczne Python 3

Najpierw potrzebujemy narzędzi programistycznych Python 3.8.

 sudo apt update
 sudo apt-get install pkg-config zip g++ zlib1g-dev unzip python3.8
 sudo apt install python3.8 python3.8-dev python3.8-venv python3-pip
 python3.8 -m pip install --upgrade pip

2. Stwórz wirtualne środowisko

Przejdź do katalogu obszaru roboczego i stwórz wirtualne środowisko do programowania TFQ.

 python3.8 -m venv quantum_env
 source quantum_env/bin/activate

3. Zainstaluj Bazel

Jak zaznaczono w TensorFlow budować od źródła przewodniku: Bazel będzie wymagany system budowania.

Nasze najnowsze kompilacje źródłowe używają TensorFlow 2.7.0. Aby zapewnić kompatybilność używamy bazel wersji 3.7.2. Aby usunąć dowolną istniejącą wersję Bazela:

 sudo apt-get remove bazel

Pobrać i zainstalować bazel wersji 3.7.2:

 wget https://github.com/bazelbuild/bazel/releases/download/3.7.2/bazel_3.7.2-linux-x86_64.deb

 sudo dpkg -i bazel_3.7.2-linux-x86_64.deb

Aby zapobiec automatycznej aktualizacji bazel do niezgodnej wersji, uruchom następujące:

 sudo apt-mark hold bazel

Wreszcie, instalacja potwierdzić prawidłowego bazel wersji:

 bazel --version

4. Zbuduj TensorFlow ze źródła

Tutaj dostosować instrukcje od TensorFlow budować od źródła przewodnika, patrz odnośnik do dalszych szczegółów. TensorFlow Quantum jest kompatybilny z TensorFlow w wersji 2.7.0.

Pobierz kod źródłowy TensorFlow :

 git clone https://github.com/tensorflow/tensorflow.git
 cd tensorflow
 git checkout v2.7.0

Upewnij się, że środowisko wirtualne utworzone w kroku 2 jest aktywowane. Następnie zainstaluj zależności TensorFlow:

 pip install -U pip six numpy wheel setuptools mock 'future>=0.17.1'
 pip install -U keras_applications --no-deps
 pip install -U keras_preprocessing --no-deps
 pip install numpy==1.19.5

Skonfiguruj kompilację TensorFlow. Gdy zostaniesz zapytany o lokalizację interpretera Pythona i biblioteki, upewnij się, że określiłeś lokalizacje w folderze środowiska wirtualnego. Pozostałe opcje można pozostawić z wartościami domyślnymi.

 ./configure

Zbuduj pakiet TensorFlow:

 bazel build -c opt --cxxopt="-O3" --cxxopt="-march=native" --cxxopt="-D_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI=0" //tensorflow/tools/pip_package:build_pip_package

Po zakończeniu kompilacji zainstaluj pakiet i opuść katalog TensorFlow:

 ./bazel-bin/tensorflow/tools/pip_package/build_pip_package /tmp/tensorflow_pkg
 pip install /tmp/tensorflow_pkg/name_of_generated_wheel.whl
 cd ..

5. Pobierz TensorFlow Quantum

Używamy standardowego widelec i żądania ciągnąć workflow dla składek. Po rozwidlone z TensorFlow Quantum strony GitHub, pobierz źródła widelca i zainstalować wymagania:

 git clone https://github.com/username/quantum.git
 cd quantum
 pip install -r requirements.txt

6. Zbuduj pakiet pip TensorFlow Quantum

Zbuduj pakiet TensorFlow Quantum pip i zainstaluj:

 ./configure.sh
 bazel build -c opt --cxxopt="-O3" --cxxopt="-march=native" --cxxopt="-D_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI=0" release:build_pip_package
 bazel-bin/release/build_pip_package /tmp/tfquantum/
 python3 -m pip install /tmp/tfquantum/name_of_generated_wheel.whl

Aby potwierdzić, że TensorFlow Quantum został pomyślnie zainstalowany, możesz uruchomić testy:

 ./scripts/test_all.sh