Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Zainstaluj TensorFlow Quantum

Istnieje kilka sposobów skonfigurowania środowiska do korzystania z TensorFlow Quantum (TFQ):

 • Najłatwiejszy sposób uczenia się i korzystania z TFQ nie wymaga instalacji - uruchom samouczki TensorFlow Quantum bezpośrednio w przeglądarce za pomocą Google Colab .
 • Aby używać TensorFlow Quantum na komputerze lokalnym, zainstaluj pakiet TFQ za pomocą menedżera pakietów pip w języku Python.
 • Lub zbuduj TensorFlow Quantum ze źródła.

TensorFlow Quantum jest obsługiwany w Pythonie 3.6, 3.7 i 3.8 i zależy bezpośrednio od Cirq .

Pakiet pip

Wymagania

Zobacz przewodnik instalacji TensorFlow, aby skonfigurować środowisko programistyczne Python i (opcjonalnie) środowisko wirtualne.

Zaktualizuj pip i zainstaluj TensorFlow

 pip3 install --upgrade pip
 pip3 install tensorflow==2.3.1

Zainstaluj pakiet

Zainstaluj najnowszą stabilną wersję TensorFlow Quantum:

 pip3 install -U tensorflow-quantum

Zainstaluj najnowszą nocną wersję TensorFlow Quantum:

 pip3 install -U tfq-nightly

Twórz ze źródła

Poniższe kroki są testowane pod kątem systemów podobnych do Ubuntu.

1. Skonfiguruj środowisko programistyczne Python 3

Najpierw potrzebujemy narzędzi programistycznych Python 3.8.

 sudo apt update
 sudo apt-get install pkg-config zip g++ zlib1g-dev unzip python3.8
 sudo apt install python3.8 python3.8-dev python3.8-venv python3-pip
 python3.8 -m pip install --upgrade pip

2. Utwórz środowisko wirtualne

Przejdź do katalogu obszaru roboczego i utwórz środowisko wirtualne do programowania TFQ.

 python3.8 -m venv quantum_env
 source quantum_env/bin/activate

3. Zainstaluj Bazel

Jak wspomniano w instrukcji kompilacji TensorFlow ze źródeł , wymagany będzie system kompilacji Bazel .

Aby zapewnić zgodność z TensorFlow 2.3.1, używamy bazel wersji 3.1.0. Aby usunąć istniejącą wersję Bazel:

 sudo apt-get remove bazel

Pobierz i zainstaluj bazel wersji 3.1.0:

 wget https://github.com/bazelbuild/bazel/releases/download/3.1.0/bazel_3.1.0-linux-x86_64.deb

 sudo dpkg -i bazel_3.1.0-linux-x86_64.deb

Aby zapobiec automatycznej aktualizacji bazel do niekompatybilnej wersji, uruchom następujące polecenie:

 sudo apt-mark hold bazel

Na koniec potwierdź instalację prawidłowej wersji bazel :

 bazel --version

4. Zbuduj TensorFlow ze źródła

Tutaj dostosowujemy instrukcje z kompilacji TensorFlow z przewodnika źródłowego , zobacz link, aby uzyskać dalsze szczegóły. TensorFlow Quantum jest kompatybilny z TensorFlow w wersji 2.3.

Pobierz kod źródłowy TensorFlow :

 git clone https://github.com/tensorflow/tensorflow.git
 cd tensorflow
 git checkout v2.3.1

Upewnij się, że środowisko wirtualne utworzone w kroku 2 jest aktywowane. Następnie zainstaluj zależności TensorFlow:

 pip install -U pip six numpy wheel setuptools mock 'future>=0.17.1'
 pip install -U keras_applications --no-deps
 pip install -U keras_preprocessing --no-deps
 pip install numpy==1.18.0

Skonfiguruj kompilację TensorFlow. Gdy zostaniesz zapytany o lokalizację interpretera i biblioteki języka Python, pamiętaj o określeniu lokalizacji w folderze środowiska wirtualnego. Pozostałe opcje można pozostawić z wartościami domyślnymi.

 ./configure

Zbuduj pakiet TensorFlow:

 bazel build -c opt --cxxopt="-O3" --cxxopt="-march=native" --cxxopt="-D_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI=0" //tensorflow/tools/pip_package:build_pip_package

Po zakończeniu kompilacji zainstaluj pakiet i wyjdź z katalogu TensorFlow:

 ./bazel-bin/tensorflow/tools/pip_package/build_pip_package /tmp/tensorflow_pkg
 pip install /tmp/tensorflow_pkg/name_of_generated_wheel.whl
 cd ..

5. Pobierz TensorFlow Quantum

Używamy standardowego przepływu pracy żądań rozwidleń i ściągnięcia dla wkładów. Po rozwidleniu ze strony TensorFlow Quantum GitHub pobierz źródło swojego forka i zainstaluj wymagania:

 git clone https://github.com/username/quantum.git
 cd quantum
 pip install -r requirements.txt

6. Zbuduj pakiet pip TensorFlow Quantum

Zbuduj pakiet pip TensorFlow Quantum i zainstaluj:

 ./configure.sh
 bazel build -c opt --cxxopt="-O3" --cxxopt="-march=native" --cxxopt="-D_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI=0" release:build_pip_package
 bazel-bin/release/build_pip_package /tmp/tfquantum/
 python3 -m pip install /tmp/tfquantum/name_of_generated_wheel.whl

Aby potwierdzić, że TensorFlow Quantum został pomyślnie zainstalowany, możesz przeprowadzić testy:

 ./scripts/test_all.sh