dòng chảy căng:: ôi:: Ngẫu nhiênPoissonV2

#include <random_ops.h>

Đưa ra các giá trị ngẫu nhiên từ (các) phân bố Poisson được mô tả theo tỷ lệ.

Bản tóm tắt

Hoạt động này sử dụng hai thuật toán, tùy thuộc vào tốc độ. Nếu tỷ lệ >= 10 thì thuật toán của Hormann được sử dụng để thu mẫu thông qua quá trình loại bỏ biến đổi. Xem http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0167668793909974 .

Mặt khác, thuật toán Knuth được sử dụng để lấy mẫu thông qua việc nhân các biến ngẫu nhiên thống nhất. Xem Donald E. Knuth (1969). Thuật toán Seminumerical. Nghệ thuật lập trình máy tính, Tập 2. Addison Wesley

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • hình dạng: tensor số nguyên 1-D. Hình dạng của các mẫu độc lập được rút ra từ mỗi phân bố được mô tả bằng các tham số hình dạng được đưa ra theo tỷ lệ.
 • tốc độ: Một tenxơ trong đó mỗi đại lượng vô hướng là một tham số "tốc độ" mô tả phân bố poisson liên quan.

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • hạt giống: Nếu seed hoặc seed2 được đặt khác 0, bộ tạo số ngẫu nhiên sẽ được gieo hạt giống đã cho. Nếu không, nó sẽ được gieo bởi một hạt giống ngẫu nhiên.
 • Seed2: Hạt giống thứ hai để tránh va chạm hạt giống.

Trả về:

 • Output : Một tensor có dạng hình shape + shape(rate) . Mỗi lát [:, ..., :, i0, i1, ...iN] chứa các mẫu được rút ra cho rate[i0, i1, ...iN] .

Hàm tạo và hàm hủy

RandomPoissonV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, :: tensorflow::Input rate)
RandomPoissonV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, :: tensorflow::Input rate, const RandomPoissonV2::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các hàm tĩnh công khai

Dtype (DataType x)
Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

Cấu trúc

tenorflow:: ops:: RandomPoissonV2:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho RandomPoissonV2 .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Ngẫu nhiênPoissonV2

 RandomPoissonV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 ::tensorflow::Input rate
)

Ngẫu nhiênPoissonV2

 RandomPoissonV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 ::tensorflow::Input rate,
 const RandomPoissonV2::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các hàm tĩnh công khai

loại D

Attrs Dtype(
 DataType x
)

Hạt giống

Attrs Seed(
 int64 x
)

Hạt giống2

Attrs Seed2(
 int64 x
)