dòng chảy căng:: ôi:: ArgMax:: Attr

#include <math_ops.h>

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho ArgMax .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

output_type_ = DT_INT64
DataType

Chức năng công cộng

OutputType (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Mặc định là DT_INT64.

Thuộc tính công khai

Loại đầu ra_

DataType tensorflow::ops::ArgMax::Attrs::output_type_ = DT_INT64

Chức năng công cộng

Loại đầu ra

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ArgMax::Attrs::OutputType(
  DataType x
)

Mặc định là DT_INT64.