dòng chảy căng:: ôi:: Rào chắn:: Attr

#include <data_flow_ops.h>

Bộ cài đặt thuộc tính tùy chọn cho Barrier .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

capacity_ = -1
int64
container_ = ""
StringPiece
shapes_ = {}
gtl::ArraySlice< PartialTensorShape >
shared_name_ = ""
StringPiece

Chức năng công cộng

Capacity (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Năng lực của rào cản.
Container (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Nếu không trống, rào cản này sẽ được đặt trong vùng chứa nhất định.
Shapes (const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Hình dạng của mỗi thành phần trong một giá trị.
SharedName (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Nếu không trống, rào cản này sẽ được chia sẻ dưới tên đã cho trong nhiều phiên.

Thuộc tính công khai

dung tích_

int64 tensorflow::ops::Barrier::Attrs::capacity_ = -1

thùng đựng hàng_

StringPiece tensorflow::ops::Barrier::Attrs::container_ = ""

hình dạng_

gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > tensorflow::ops::Barrier::Attrs::shapes_ = {}

tên_chia_sẻ_

StringPiece tensorflow::ops::Barrier::Attrs::shared_name_ = ""

Chức năng công cộng

Dung tích

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Barrier::Attrs::Capacity(
  int64 x
)

Năng lực của rào cản.

Dung lượng mặc định là MAX_INT32, là dung lượng lớn nhất của hàng đợi cơ bản.

Mặc định là -1

Thùng đựng hàng

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Barrier::Attrs::Container(
  StringPiece x
)

Nếu không trống, rào cản này sẽ được đặt trong vùng chứa nhất định.

Nếu không, vùng chứa mặc định sẽ được sử dụng.

Mặc định là ""

Hình dạng

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Barrier::Attrs::Shapes(
  const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x
)

Hình dạng của mỗi thành phần trong một giá trị.

Mỗi hình phải là 1 trong chiều thứ nhất. Độ dài của attr này phải bằng độ dài của thành phần_types.

Mặc định là []

Tên chia sẻ

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Barrier::Attrs::SharedName(
  StringPiece x
)

Nếu không trống, rào cản này sẽ được chia sẻ dưới tên đã cho trong nhiều phiên.

Mặc định là ""