dòng chảy căng:: ôi:: Phức tạp:: Attr

#include <math_ops.h>

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho ComplexAbs .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

Tout_ = DT_FLOAT
DataType

Chức năng công cộng

Tout (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Mặc định là DT_FLOAT.

Thuộc tính công khai

Tout_

DataType tensorflow::ops::ComplexAbs::Attrs::Tout_ = DT_FLOAT

Chức năng công cộng

Tout

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ComplexAbs::Attrs::Tout(
  DataType x
)

Mặc định là DT_FLOAT.