dòng chảy căng:: ôi:: Conv3DBackpropInputV2:: Attr

#include <nn_ops.h>

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho Conv3DBackpropInputV2 .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

data_format_ = "NDHWC"
StringPiece
dilations_ = Default_dilations()
gtl::ArraySlice< int >

Chức năng công cộng

DataFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Định dạng dữ liệu của dữ liệu đầu vào và đầu ra.
Dilations (const gtl::ArraySlice< int > & x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Tenxơ 1-D có chiều dài 5.

Thuộc tính công khai

dữ liệu_format_

StringPiece tensorflow::ops::Conv3DBackpropInputV2::Attrs::data_format_ = "NDHWC"

sự giãn nở_

gtl::ArraySlice< int > tensorflow::ops::Conv3DBackpropInputV2::Attrs::dilations_ = Default_dilations()

Chức năng công cộng

Định dạng dữ liệu

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Conv3DBackpropInputV2::Attrs::DataFormat(
  StringPiece x
)

Định dạng dữ liệu của dữ liệu đầu vào và đầu ra.

Với định dạng mặc định "NDHWC", dữ liệu được lưu trữ theo thứ tự: [batch, in_deep, in_height, in_width, in_channels]. Ngoài ra, định dạng có thể là "NCDHW", thứ tự lưu trữ dữ liệu là: [batch, in_channels, in_deep, in_height, in_width].

Mặc định là "NDHWC"

Sự giãn nở

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Conv3DBackpropInputV2::Attrs::Dilations(
  const gtl::ArraySlice< int > & x
)

Tenxơ 1-D có chiều dài 5.

Hệ số giãn nở cho từng chiều của input . Nếu được đặt thành k > 1, sẽ có k-1 ô bị bỏ qua giữa mỗi phần tử bộ lọc trên thứ nguyên đó. Thứ tự thứ nguyên được xác định bởi giá trị của data_format , xem chi tiết ở trên. Độ giãn nở của kích thước lô và độ sâu phải bằng 1.

Mặc định là [1, 1, 1, 1, 1]