dòng chảy căng:: ôi:: Tích lũy:: Attr

#include <math_ops.h>

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho Cumsum .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

exclusive_ = false
bool
reverse_ = false
bool

Chức năng công cộng

Exclusive (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Nếu True , thực hiện cumsum độc quyền.
Reverse (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Một bool (mặc định: Sai).

Thuộc tính công khai

loại trừ_

bool tensorflow::ops::Cumsum::Attrs::exclusive_ = false

đảo ngược_

bool tensorflow::ops::Cumsum::Attrs::reverse_ = false

Chức năng công cộng

Loại trừ

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Cumsum::Attrs::Exclusive(
  bool x
)

Nếu True , thực hiện cumsum độc quyền.

Mặc định là sai

Đảo ngược

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Cumsum::Attrs::Reverse(
  bool x
)

Một bool (mặc định: Sai).

Mặc định là sai