dòng chảy căng:: ôi:: Giải mãBmp:: Attr

#include <image_ops.h>

Bộ cài đặt thuộc tính tùy chọn cho DecodeBmp .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

channels_ = 0
int64

Chức năng công cộng

Channels (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Mặc định là 0.

Thuộc tính công khai

kênh truyền hình_

int64 tensorflow::ops::DecodeBmp::Attrs::channels_ = 0

Chức năng công cộng

Kênh truyền hình

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DecodeBmp::Attrs::Channels(
  int64 x
)

Mặc định là 0.