dòng chảy căng:: ôi:: DecodePaddedRaw:: Attr

#include <parsing_ops.h>

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho DecodePaddRaw .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

little_endian_ = true
bool

Chức năng công cộng

LittleEndian (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Liệu input_bytes đầu vào có theo thứ tự endian nhỏ hay không.

Thuộc tính công khai

little_endian_

bool tensorflow::ops::DecodePaddedRaw::Attrs::little_endian_ = true

Chức năng công cộng

LittleEndian

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DecodePaddedRaw::Attrs::LittleEndian(
  bool x
)

Liệu input_bytes đầu vào có theo thứ tự endian nhỏ hay không.

Bỏ qua các giá trị out_type được lưu trữ trong một byte đơn, như uint8

Mặc định là đúng