dòng chảy căng:: ôi:: FusedBatchNormV2:: Attr

#include <nn_ops.h>

Bộ cài đặt thuộc tính tùy chọn cho FusedBatchNormV2 .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

data_format_ = "NHWC"
StringPiece
epsilon_ = 0.0001f
float
is_training_ = true
bool

Chức năng công cộng

DataFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Định dạng dữ liệu cho x và y.
Epsilon (float x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Một số float nhỏ được thêm vào phương sai của x.
IsTraining (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Giá trị bool để biểu thị thao tác là dành cho đào tạo (mặc định) hoặc suy luận.

Thuộc tính công khai

dữ liệu_format_

StringPiece tensorflow::ops::FusedBatchNormV2::Attrs::data_format_ = "NHWC"

epsilon_

float tensorflow::ops::FusedBatchNormV2::Attrs::epsilon_ = 0.0001f

Đó là hành trình_

bool tensorflow::ops::FusedBatchNormV2::Attrs::is_training_ = true

Chức năng công cộng

Định dạng dữ liệu

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FusedBatchNormV2::Attrs::DataFormat(
  StringPiece x
)

Định dạng dữ liệu cho x và y.

"NHWC" (mặc định) hoặc "NCHW".

Mặc định là "NHWC"

Epsilon

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FusedBatchNormV2::Attrs::Epsilon(
  float x
)

Một số float nhỏ được thêm vào phương sai của x.

Mặc định là 0,0001

Đó là hành trình

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FusedBatchNormV2::Attrs::IsTraining(
  bool x
)

Giá trị bool để biểu thị thao tác là dành cho đào tạo (mặc định) hoặc suy luận.

Mặc định là đúng