dòng chảy căng:: ôi:: Tập hợpV2:: Attr

#include <array_ops.h>

Bộ cài đặt thuộc tính tùy chọn cho GatherV2 .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

batch_dims_ = 0
int64

Chức năng công cộng

BatchDims (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Mặc định là 0.

Thuộc tính công khai

lô_dims_

int64 tensorflow::ops::GatherV2::Attrs::batch_dims_ = 0

Chức năng công cộng

hàng loạt

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::GatherV2::Attrs::BatchDims(
  int64 x
)

Mặc định là 0.