dòng chảy căng:: ôi:: MaxPoolGradGradV2:: Attr

#include <nn_ops.h>

Bộ cài đặt thuộc tính tùy chọn cho MaxPoolGradGradV2 .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

data_format_ = "NHWC"
StringPiece

Chức năng công cộng

DataFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Chỉ định định dạng dữ liệu của dữ liệu đầu vào và đầu ra.

Thuộc tính công khai

dữ liệu_format_

StringPiece tensorflow::ops::MaxPoolGradGradV2::Attrs::data_format_ = "NHWC"

Chức năng công cộng

Định dạng dữ liệu

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::MaxPoolGradGradV2::Attrs::DataFormat(
  StringPiece x
)

Chỉ định định dạng dữ liệu của dữ liệu đầu vào và đầu ra.

Với định dạng mặc định "NHWC", dữ liệu được lưu trữ theo thứ tự: [batch, in_height, in_width, in_channels]. Ngoài ra, định dạng có thể là "NCHW", thứ tự lưu trữ dữ liệu là: [batch, in_channels, in_height, in_width].

Mặc định là "NHWC"