dòng chảy căng:: ôi:: Nghĩa là:: Attr

#include <math_ops.h>

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho Mean .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

keep_dims_ = false
bool

Chức năng công cộng

KeepDims (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Nếu đúng, giữ lại kích thước đã giảm với độ dài 1.

Thuộc tính công khai

giữ_dims_

bool tensorflow::ops::Mean::Attrs::keep_dims_ = false

Chức năng công cộng

Giữ Dims

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Mean::Attrs::KeepDims(
  bool x
)

Nếu đúng, giữ lại kích thước đã giảm với độ dài 1.

Mặc định là sai