dòng chảy căng:: ôi:: NonMaxSuppressionV4:: Attr

#include <image_ops.h>

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho NonMaxSuppressionV4 .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

pad_to_max_output_size_ = false
bool

Chức năng công cộng

PadToMaxOutputSize (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Nếu đúng, đầu ra selected_indices sẽ được đệm để có độ dài max_output_size .

Thuộc tính công khai

pad_to_max_output_size_

bool tensorflow::ops::NonMaxSuppressionV4::Attrs::pad_to_max_output_size_ = false

Chức năng công cộng

PadToMaxKích thước đầu ra

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::NonMaxSuppressionV4::Attrs::PadToMaxOutputSize(
  bool x
)

Nếu đúng, đầu ra selected_indices sẽ được đệm để có độ dài max_output_size .

Mặc định là sai.

Mặc định là sai