dòng chảy căng:: ôi:: OneHot:: Attr

#include <array_ops.h>

Bộ cài đặt thuộc tính tùy chọn cho OneHot .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

axis_ = -1
int64

Chức năng công cộng

Axis (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Trục cần điền (mặc định: -1, trục trong cùng mới).

Thuộc tính công khai

trục_

int64 tensorflow::ops::OneHot::Attrs::axis_ = -1

Chức năng công cộng

Trục

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::OneHot::Attrs::Axis(
  int64 x
)

Trục cần điền (mặc định: -1, trục trong cùng mới).

Mặc định là -1