dòng chảy căng:: ôi:: Trình giữ chỗ:: Attr

#include <array_ops.h>

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho Trình giữ chỗ .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

shape_ = ::tensorflow::PartialTensorShape()
PartialTensorShape

Chức năng công cộng

Shape (PartialTensorShape x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
(Tùy chọn) Hình dạng của tensor.

Thuộc tính công khai

hình dạng_

PartialTensorShape tensorflow::ops::Placeholder::Attrs::shape_ = ::tensorflow::PartialTensorShape()

Chức năng công cộng

Hình dạng

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Placeholder::Attrs::Shape(
  PartialTensorShape x
)

(Tùy chọn) Hình dạng của tensor.

Nếu hình có 0 chiều thì hình đó không bị ràng buộc.

Mặc định là