dòng chảy căng:: ôi:: InV2:: Attr

#include <logging_ops.h>

Bộ cài đặt thuộc tính tùy chọn cho PrintV2 .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

end_ = "\n"
StringPiece
output_stream_ = "stderr"
StringPiece

Chức năng công cộng

End (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Mặc định là "\n".
OutputStream (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Một chuỗi chỉ định luồng đầu ra hoặc mức ghi nhật ký để in.

Thuộc tính công khai

kết thúc_

StringPiece tensorflow::ops::PrintV2::Attrs::end_ = "\n"

đầu ra_stream_

StringPiece tensorflow::ops::PrintV2::Attrs::output_stream_ = "stderr"

Chức năng công cộng

Kết thúc

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::PrintV2::Attrs::End(
  StringPiece x
)

Mặc định là "\n".

Luồng đầu ra

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::PrintV2::Attrs::OutputStream(
  StringPiece x
)

Một chuỗi chỉ định luồng đầu ra hoặc mức ghi nhật ký để in.

Mặc định là "stderr"