dòng chảy căng:: ôi:: Lượng tử hóaThêm:: Attr

#include <math_ops.h>

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho QuantizedAdd .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

Toutput_ = DT_QINT32
DataType

Chức năng công cộng

Toutput (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Mặc định là DT_QINT32.

Thuộc tính công khai

Đầu ra_

DataType tensorflow::ops::QuantizedAdd::Attrs::Toutput_ = DT_QINT32

Chức năng công cộng

đầu ra

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizedAdd::Attrs::Toutput(
  DataType x
)

Mặc định là DT_QINT32.