dòng chảy căng:: ôi:: Lượng tử hóaRelu6:: Attr

#include <nn_ops.h>

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho QuantizedRelu6 .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

out_type_ = DT_QUINT8
DataType

Chức năng công cộng

OutType (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Mặc định là DT_QUINT8.

Thuộc tính công khai

out_type_

DataType tensorflow::ops::QuantizedRelu6::Attrs::out_type_ = DT_QUINT8

Chức năng công cộng

Loại ra

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizedRelu6::Attrs::OutType(
  DataType x
)

Mặc định là DT_QUINT8.