dòng chảy căng:: ôi:: Hàng đợiĐóng:: Attr

#include <data_flow_ops.h>

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho QueueClose .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

cancel_pending_enqueues_ = false
bool

Chức năng công cộng

CancelPendingEnqueues (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Nếu đúng, tất cả các yêu cầu xếp hàng đang chờ xử lý bị chặn trên hàng đợi nhất định sẽ bị hủy.

Thuộc tính công khai

hủy_pending_enqueues_

bool tensorflow::ops::QueueClose::Attrs::cancel_pending_enqueues_ = false

Chức năng công cộng

Hủy bỏĐang chờ xử lý

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QueueClose::Attrs::CancelPendingEnqueues(
  bool x
)

Nếu đúng, tất cả các yêu cầu xếp hàng đang chờ xử lý bị chặn trên hàng đợi nhất định sẽ bị hủy.

Mặc định là sai