dòng chảy căng:: ôi:: Hàng đợiEnqueue:: Attr

#include <data_flow_ops.h>

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho QueueEnqueue .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

timeout_ms_ = -1
int64

Chức năng công cộng

TimeoutMs (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Nếu hàng đợi đầy, thao tác này sẽ bị chặn trong thời gian tối đa timeout_ms mili giây.

Thuộc tính công khai

hết thời gian chờ_ms_

int64 tensorflow::ops::QueueEnqueue::Attrs::timeout_ms_ = -1

Chức năng công cộng

Hết thời gianMs

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QueueEnqueue::Attrs::TimeoutMs(
  int64 x
)

Nếu hàng đợi đầy, thao tác này sẽ bị chặn trong thời gian tối đa timeout_ms mili giây.

Lưu ý: Tùy chọn này chưa được hỗ trợ.

Mặc định là -1