dòng chảy căng:: ôi:: Khôi phục:: Attr

#include <io_ops.h>

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho Khôi phục .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

preferred_shard_ = -1
int64

Chức năng công cộng

PreferredShard (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Chỉ mục của tệp sẽ mở đầu tiên nếu có nhiều tệp khớp với file_pattern .

Thuộc tính công khai

ưa thích_shard_

int64 tensorflow::ops::Restore::Attrs::preferred_shard_ = -1

Chức năng công cộng

Phân đoạn ưa thích

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Restore::Attrs::PreferredShard(
  int64 x
)

Chỉ mục của tệp sẽ mở đầu tiên nếu có nhiều tệp khớp với file_pattern .

Mặc định là -1