dòng chảy căng:: ôi:: SerializeManySparse:: Attr

#include <sparse_ops.h>

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho SerializeManySparse .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

out_type_ = DT_STRING
DataType

Chức năng công cộng

OutType (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
dtype được sử dụng để tuần tự hóa; các loại được hỗ trợ là string (mặc định) và variant .

Thuộc tính công khai

out_type_

DataType tensorflow::ops::SerializeManySparse::Attrs::out_type_ = DT_STRING

Chức năng công cộng

Loại ra

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SerializeManySparse::Attrs::OutType(
  DataType x
)

dtype được sử dụng để tuần tự hóa; các loại được hỗ trợ là string (mặc định) và variant .

Mặc định là DT_STRING