dòng chảy căng:: ôi:: SparseApplyProximalGradientDescent:: Attr

#include <training_ops.h>

Bộ cài đặt thuộc tính tùy chọn cho SparseApplyProximalGradientDescent .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

use_locking_ = false
bool

Chức năng công cộng

UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Nếu Đúng, phép trừ sẽ được bảo vệ bằng khóa; mặt khác, hành vi không được xác định, nhưng có thể ít gây tranh cãi hơn.

Thuộc tính công khai

sử dụng_locking_

bool tensorflow::ops::SparseApplyProximalGradientDescent::Attrs::use_locking_ = false

Chức năng công cộng

Sử dụngKhóa

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SparseApplyProximalGradientDescent::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

Nếu Đúng, phép trừ sẽ được bảo vệ bằng khóa; mặt khác, hành vi không được xác định, nhưng có thể ít gây tranh cãi hơn.

Mặc định là sai