dòng chảy căng:: ôi:: Chất nền:: Attr

#include <string_ops.h>

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho Substr .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

unit_ = "BYTE"
StringPiece

Chức năng công cộng

Unit (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Đơn vị được sử dụng để tạo chuỗi con.

Thuộc tính công khai

đơn vị_

StringPiece tensorflow::ops::Substr::Attrs::unit_ = "BYTE"

Chức năng công cộng

Đơn vị

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Substr::Attrs::Unit(
  StringPiece x
)

Đơn vị được sử dụng để tạo chuỗi con.

Một trong số: "BYTE" (để xác định vị trí và độ dài theo byte) hoặc "UTF8_CHAR" (đối với các điểm mã Unicode được mã hóa UTF-8). Mặc định là "BYTE" . Kết quả không được xác định nếu unit=UTF8_CHAR và chuỗi input không chứa UTF-8 hợp lệ về mặt cấu trúc.

Mặc định là "BYTE"