Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

dòng chảy :: ops :: AccumulatorApplyGradient

#include <data_flow_ops.h>

Áp dụng gradient cho một bộ tích lũy nhất định.

Tóm lược

Không thêm nếu local_step nhỏ hơn global_step của bộ tích lũy.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • xử lý: Tay cầm để tích lũy.
  • local_step: Giá trị local_step mà tại đó gradient được tính toán.
  • gradient: Một tensor của gradient được tích lũy.

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

AccumulatorApplyGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input local_step, :: tensorflow::Input gradient)

Thuộc tính công cộng

operation

Chức năng công cộng

operator::tensorflow::Operation () const

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

AccumulatorApplyGradient

 AccumulatorApplyGradient(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input local_step,
  ::tensorflow::Input gradient
)

toán tử :: tensorflow :: Hoạt động

 operator::tensorflow::Operation() const