Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

dòng chảy :: ops :: AssignSub

#include <state_ops.h>

Cập nhật 'ref' bằng cách trừ 'value' cho nó.

Tóm lược

Thao tác này xuất "ref" sau khi cập nhật xong. Điều này giúp dễ dàng hơn trong chuỗi các hoạt động cần sử dụng giá trị đặt lại.

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • ref: Phải từ một nút Variable .
 • value: Giá trị bị trừ cho biến.

Các thuộc tính tùy chọn (xem Phần Attrs ):

 • use_locking: Nếu True, phép trừ sẽ được bảo vệ bằng một khóa; nếu không thì hành vi không được xác định, nhưng có thể ít biểu hiện sự cạnh tranh hơn.

Lợi nhuận:

 • Output : = Giống như "ref". Được trả về để thuận tiện cho các thao tác muốn sử dụng giá trị mới sau khi biến đã được cập nhật.

Người xây dựng và Người phá hủy

AssignSub (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input value)
AssignSub (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input value, const AssignSub::Attrs & attrs)

Thuộc tính công cộng

operation
output_ref

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Chức năng tĩnh công khai

UseLocking (bool x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: AssignSub :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho AssignSub .

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

output_ref

::tensorflow::Output output_ref

Chức năng công cộng

AssignSub

 AssignSub(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input value
)

AssignSub

 AssignSub(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input value,
 const AssignSub::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Chức năng tĩnh công khai

UseLocking

Attrs UseLocking(
 bool x
)