Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

dòng chảy :: ops :: CheckNumerics

#include <array_ops.h>

Kiểm tra một tensor cho các giá trị NaN và Inf.

Tóm lược

Khi chạy, báo cáo một InvalidArgument lỗi nếu tensor có bất kỳ giá trị mà không phải là một con số (NaN) hoặc vô cực (Inf). Nếu không, vượt qua tensor .

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • message: Tiền tố của thông báo lỗi.

Lợi nhuận:

  • Output : Bộ căng đầu ra.

Người xây dựng và Người phá hủy

CheckNumerics (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tensor, StringPiece message)

Thuộc tính công cộng

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

CheckNumerics

 CheckNumerics(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input tensor,
  StringPiece message
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const