Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

dòng chảy :: hoạt động :: ControlTrigger

#include <control_flow_ops.h>

Không lam gi cả.

Tóm lược

Đóng vai trò như một trình kích hoạt kiểm soát để lập lịch.

Chỉ hữu ích như một trình giữ chỗ cho các cạnh điều khiển.

Tranh luận:

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

ControlTrigger (const :: tensorflow::Scope & scope)

Thuộc tính công cộng

operation

Chức năng công cộng

operator::tensorflow::Operation () const

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

ControlTrigger

 ControlTrigger(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

toán tử :: tensorflow :: Hoạt động

 operator::tensorflow::Operation() const