Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

dòng chảy :: ops :: EncodeJpeg

#include <image_ops.h>

Mã hóa JPEG một hình ảnh.

Tóm lược

image là một Tensor 3-D uint8 của hình dạng [height, width, channels] .

format attr có thể được sử dụng để ghi đè định dạng màu của đầu ra được mã hóa. Giá trị có thể là:

 • `` '' : Use a default format based on the number of channels in the image. * thang độ xám : Output a grayscale JPEG image. The kênh dimension of hình ảnh must be 1. * rgb : Output an RGB JPEG image. The kênh dimension of image` phải 3.

Nếu format không được chỉ định hoặc là chuỗi trống, định dạng mặc định được chọn theo chức năng của số kênh trong image :

 • 1: Xuất hình ảnh thang độ xám.
 • 3: Xuất hình ảnh RGB.

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • hình ảnh: 3-D với hình dạng [height, width, channels] .

Các thuộc tính tùy chọn (xem Phần Attrs ):

 • định dạng: Định dạng hình ảnh trên mỗi pixel.
 • Chất lượng: Chất lượng nén từ 0 đến 100 (càng cao thì càng tốt và càng chậm).
 • lũy tiến: Nếu Đúng, hãy tạo JPEG tải dần dần (từ thô đến tinh).
 • tối ưu hóa kích thước: Nếu Đúng, sử dụng CPU / RAM để giảm kích thước mà không thay đổi chất lượng.
 • chroma_downsampling: Xem http://en.wikipedia.org/wiki/Chroma_subsampling .
 • honey_unit: Đơn vị dùng để chỉ định x_densityy_density : pixel trên inch ( 'in' ) hoặc centimet ( 'cm' ).
 • x_density: Pixel ngang trên một đơn vị mật độ.
 • y_density: Pixel dọc trên một đơn vị mật độ.
 • xmp_metadata: Nếu không trống, hãy nhúng siêu dữ liệu XMP này vào tiêu đề hình ảnh.

Lợi nhuận:

 • Output : 0-D. Hình ảnh được mã hóa JPEG.

Người xây dựng và Người phá hủy

EncodeJpeg (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input image)
EncodeJpeg (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input image, const EncodeJpeg::Attrs & attrs)

Thuộc tính công cộng

contents
operation

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Chức năng tĩnh công khai

ChromaDownsampling (bool x)
DensityUnit (StringPiece x)
Format (StringPiece x)
OptimizeSize (bool x)
Progressive (bool x)
Quality (int64 x)
XDensity (int64 x)
XmpMetadata (StringPiece x)
YDensity (int64 x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: EncodeJpeg :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho EncodeJpeg .

Thuộc tính công cộng

nội dung

::tensorflow::Output contents

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

EncodeJpeg

 EncodeJpeg(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input image
)

EncodeJpeg

 EncodeJpeg(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input image,
 const EncodeJpeg::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Chức năng tĩnh công khai

ChromaDownampling

Attrs ChromaDownsampling(
 bool x
)

DensityUnit

Attrs DensityUnit(
 StringPiece x
)

định dạng

Attrs Format(
 StringPiece x
)

OptimizeSize

Attrs OptimizeSize(
 bool x
)

Cấp tiến

Attrs Progressive(
 bool x
)

Chất lượng

Attrs Quality(
 int64 x
)

XDensity

Attrs XDensity(
 int64 x
)

XmpMetadata

Attrs XmpMetadata(
 StringPiece x
)

YDensity

Attrs YDensity(
 int64 x
)