Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

dòng chảy :: hoạt động :: OrderMapUnstage

#include <data_flow_ops.h>

Op loại bỏ và trả về các giá trị được liên kết với khóa.

Tóm lược

từ vùng chứa bên dưới. Nếu vùng chứa bên dưới không chứa khóa này, op sẽ chặn cho đến khi có.

Tranh luận:

Lợi nhuận:

 • OutputList : Các giá trị tensor.

Người xây dựng và Người phá hủy

OrderedMapUnstage (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input key, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes)
OrderedMapUnstage (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input key, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes, const OrderedMapUnstage::Attrs & attrs)

Thuộc tính công cộng

operation
values

Chức năng công cộng

operator[] (size_t index) const

Chức năng tĩnh công khai

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: OrderMapUnstage :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho OrderedMapUnstage .

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

giá trị

::tensorflow::OutputList values

Chức năng công cộng

OrderMapUnstage

 OrderedMapUnstage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input key,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes
)

OrderMapUnstage

 OrderedMapUnstage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input key,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes,
 const OrderedMapUnstage::Attrs & attrs
)

nhà điều hành[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const 

Chức năng tĩnh công khai

Sức chứa

Attrs Capacity(
 int64 x
)

Thùng đựng hàng

Attrs Container(
 StringPiece x
)

Giới hạn bộ nhớ

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

SharedName

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)