Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

dòng chảy :: ops :: QuantizedResizeBilinear

#include <image_ops.h>

Thay đổi kích thước images lượng tử hóa thành size bằng cách sử dụng nội suy song tuyến lượng tử.

Tóm lược

Hình ảnh đầu vào và hình ảnh đầu ra phải là loại lượng tử hóa.

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • hình ảnh: 4-D với hình dạng [batch, height, width, channels] .
 • size: = A 1-D int32 Tensor của 2 phần tử: new_height, new_width . Kích thước mới cho hình ảnh.

Các thuộc tính tùy chọn (xem Phần Attrs ):

 • align_corners: Nếu đúng, tâm của 4 pixel góc của các tenxơ đầu vào và đầu ra được căn chỉnh, bảo toàn các giá trị ở các pixel góc. Giá trị mặc định là false.

Lợi nhuận:

 • Output resize_images: 4-D với hình dạng [batch, new_height, new_width, channels] .
 • Output out_min
 • Output out_max

Người xây dựng và Người phá hủy

QuantizedResizeBilinear (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input size, :: tensorflow::Input min, :: tensorflow::Input max)
QuantizedResizeBilinear (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input size, :: tensorflow::Input min, :: tensorflow::Input max, const QuantizedResizeBilinear::Attrs & attrs)

Thuộc tính công cộng

operation
out_max
out_min
resized_images

Chức năng tĩnh công khai

AlignCorners (bool x)
HalfPixelCenters (bool x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: QuantizedResizeBilinear :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho QuantizedResizeBilinear .

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

out_max

::tensorflow::Output out_max

out_min

::tensorflow::Output out_min

resize_images

::tensorflow::Output resized_images

Chức năng công cộng

QuantizedResizeBilinear

 QuantizedResizeBilinear(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input images,
 ::tensorflow::Input size,
 ::tensorflow::Input min,
 ::tensorflow::Input max
)

QuantizedResizeBilinear

 QuantizedResizeBilinear(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input images,
 ::tensorflow::Input size,
 ::tensorflow::Input min,
 ::tensorflow::Input max,
 const QuantizedResizeBilinear::Attrs & attrs
)

Chức năng tĩnh công khai

AlignCorners

Attrs AlignCorners(
 bool x
)

HalfPixelCenters

Attrs HalfPixelCenters(
 bool x
)