Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

dòng chảy :: ops :: RegexFullMatch

#include <string_ops.h>

Kiểm tra xem đầu vào có khớp với mẫu regex không.

Tóm lược

Đầu vào là một tensor chuỗi có hình dạng bất kỳ. Mẫu là một tensor chuỗi vô hướng được áp dụng cho mọi phần tử của tensor đầu vào. Các giá trị boolean (Đúng hoặc Sai) của tensor đầu ra cho biết liệu đầu vào có khớp với mẫu regex được cung cấp hay không.

Mẫu tuân theo cú pháp re2 ( https://github.com/google/re2/wiki/Syntax )

Ví dụ:

tf.strings.regex_full_match (["TF lib", "lib TF"], ". * lib $") tf.strings.regex_full_match (["TF lib", "lib TF"], ". * TF $")

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • input: Một chuỗi văn bản sẽ được xử lý.
  • pattern: Một tensor chuỗi vô hướng chứa biểu thức chính quy để khớp với đầu vào.

Lợi nhuận:

  • Output : Một tensor bool có cùng hình dạng với input .

Người xây dựng và Người phá hủy

RegexFullMatch (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input pattern)

Thuộc tính công cộng

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

RegexFullMatch

 RegexFullMatch(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  ::tensorflow::Input pattern
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const