Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

dòng chảy :: ops :: ResizeBicubic

#include <image_ops.h>

Thay đổi kích thước images thành size bằng cách sử dụng nội suy hai chiều.

Tóm lược

Hình ảnh đầu vào có thể có nhiều loại khác nhau nhưng hình ảnh đầu ra luôn nổi.

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • hình ảnh: 4-D với hình dạng [batch, height, width, channels] .
 • size: = A 1-D int32 Tensor của 2 phần tử: new_height, new_width . Kích thước mới cho hình ảnh.

Các thuộc tính tùy chọn (xem Phần Attrs ):

 • align_corners: Nếu đúng, tâm của 4 pixel góc của các tensors đầu vào và đầu ra được căn chỉnh, bảo toàn các giá trị ở các pixel góc. Giá trị mặc định là false.

Lợi nhuận:

 • Output : 4-D với shape [batch, new_height, new_width, channels] .

Người xây dựng và Người phá hủy

ResizeBicubic (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input size)
ResizeBicubic (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input size, const ResizeBicubic::Attrs & attrs)

Thuộc tính công cộng

operation
resized_images

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Chức năng tĩnh công khai

AlignCorners (bool x)
HalfPixelCenters (bool x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: ResizeBicubic :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho ResizeBicubic .

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

resize_images

::tensorflow::Output resized_images

Chức năng công cộng

ResizeBicubic

 ResizeBicubic(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input images,
 ::tensorflow::Input size
)

ResizeBicubic

 ResizeBicubic(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input images,
 ::tensorflow::Input size,
 const ResizeBicubic::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Chức năng tĩnh công khai

AlignCorners

Attrs AlignCorners(
 bool x
)

HalfPixelCenters

Attrs HalfPixelCenters(
 bool x
)