Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

dòng chảy :: ops :: Tròn

#include <math_ops.h>

Làm tròn các giá trị của tensor đến số nguyên gần nhất, theo phần tử.

Tóm lược

Làm tròn một nửa đến chẵn. Còn được gọi là làm tròn ngân hàng. Nếu bạn muốn làm tròn theo chế độ làm tròn hệ thống hiện tại, hãy sử dụng std :: cint.

Tranh luận:

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

Round (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công cộng

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

Tròn

 Round(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const