Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

dòng chảy :: ops :: ScatterMin

#include <state_ops.h>

Giảm các cập nhật thưa thớt thành một tham chiếu biến bằng thao tác min .

Tóm lược

Phép toán này tính

# Scalar indices
ref[indices, ...] = min(ref[indices, ...], updates[...])

# Vector indices (for each i)
ref[indices[i], ...] = min(ref[indices[i], ...], updates[i, ...])

# High rank indices (for each i, ..., j)
ref[indices[i, ..., j], ...] = min(ref[indices[i, ..., j], ...], updates[i, ..., j, ...])

Thao tác này xuất ra ref sau khi cập nhật xong. Điều này giúp dễ dàng chuỗi các hoạt động cần sử dụng giá trị đặt lại.

Các mục nhập trùng lặp được xử lý đúng cách: nếu nhiều indices tham chiếu đến cùng một vị trí, các đóng góp của chúng sẽ kết hợp lại.

Yêu cầu updates.shape = indices.shape + ref.shape[1:] hoặc updates.shape = [] .

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • ref: Phải từ một nút Variable .
 • chỉ số: Một tensor của chỉ số vào chiều đầu tiên của ref .
 • cập nhật: Hàng chục giá trị được cập nhật để giảm thành ref .

Các thuộc tính tùy chọn (xem Phần Attrs ):

 • use_locking: Nếu Đúng, bản cập nhật sẽ được bảo vệ bằng khóa; nếu không thì hành vi không được xác định, nhưng có thể biểu hiện ít tranh chấp hơn.

Lợi nhuận:

 • Output : = Giống như ref . Được trả về để thuận tiện cho các thao tác muốn sử dụng các giá trị đã cập nhật sau khi cập nhật xong.

Người xây dựng và Người phá hủy

ScatterMin (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates)
ScatterMin (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates, const ScatterMin::Attrs & attrs)

Thuộc tính công cộng

operation
output_ref

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Chức năng tĩnh công khai

UseLocking (bool x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: ScatterMin :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho ScatterMin .

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

output_ref

::tensorflow::Output output_ref

Chức năng công cộng

ScatterMin

 ScatterMin(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates
)

ScatterMin

 ScatterMin(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates,
 const ScatterMin::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Chức năng tĩnh công khai

UseLocking

Attrs UseLocking(
 bool x
)