Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

dòng chảy :: ops :: SparseDenseCwiseAdd

#include <sparse_ops.h>

Thêm một SparseTensor và dày đặc tensor , sử dụng các quy tắc đặc biệt:

Tóm lược

(1) Phát sóng mặt dày đặc để có cùng hình dạng với mặt thưa, nếu đủ điều kiện; (2) Sau đó, chỉ các giá trị dày đặc được trỏ tới bởi các chỉ số của SparseTensor tham gia vào phép cộng theo chiều kim.

Theo các quy tắc này, kết quả là một SparseTensor hợp lý với các chỉ số và hình dạng giống hệt nhau, nhưng có thể có các giá trị khác 0. Đầu ra của Op này là các giá trị khác 0 kết quả.

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • sp_indices: 2-D. N x R ma trận với các chỉ số của các giá trị không trống trong SparseTensor, có thể không theo thứ tự chính tắc.
 • sp_values: 1-D. N giá trị không trống tương ứng với sp_indices .
 • sp_shape: 1-D. Hình dạng của đầu vào SparseTensor.
 • đậm đặc: R -D. Toán hạng Tensor dày đặc.

Lợi nhuận:

 • Output : 1-D. N giá trị được vận hành.

Người xây dựng và Người phá hủy

SparseDenseCwiseAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sp_indices, :: tensorflow::Input sp_values, :: tensorflow::Input sp_shape, :: tensorflow::Input dense)

Thuộc tính công cộng

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

SparseDenseCwiseAdd

 SparseDenseCwiseAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input sp_indices,
 ::tensorflow::Input sp_values,
 ::tensorflow::Input sp_shape,
 ::tensorflow::Input dense
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const