Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

dòng chảy :: ops :: SparseMatMul

#include <math_ops.h>

Nhân ma trận "a" với ma trận "b".

Tóm lược

Các đầu vào phải là ma trận hai chiều và kích thước bên trong của "a" phải khớp với kích thước bên ngoài của "b". Cả "a" và "b" phải là Tensor không phải là SparseTensor s. Op này được tối ưu hóa cho trường hợp ít nhất một trong các "a" hoặc "b" là thưa thớt, theo nghĩa là chúng có một tỷ lệ lớn các giá trị 0. Hòa vốn cho việc sử dụng điều này so với một ma trận dày đặc nhân trên một nền tảng là 30% giá trị 0 trong ma trận thưa thớt.

Tính toán gradient của hoạt động này sẽ chỉ tận dụng được sự thưa thớt trong gradient đầu vào khi gradient đó đến từ một Relu .

Tranh luận:

Lợi nhuận:

 • Output : Bộ căng sản phẩm.

Người xây dựng và Người phá hủy

SparseMatMul (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a, :: tensorflow::Input b)
SparseMatMul (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a, :: tensorflow::Input b, const SparseMatMul::Attrs & attrs)

Thuộc tính công cộng

operation
product

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Chức năng tĩnh công khai

AIsSparse (bool x)
BIsSparse (bool x)
TransposeA (bool x)
TransposeB (bool x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: SparseMatMul :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho SparseMatMul .

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

sản phẩm

::tensorflow::Output product

Chức năng công cộng

SparseMatMul

 SparseMatMul(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input a,
 ::tensorflow::Input b
)

SparseMatMul

 SparseMatMul(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input a,
 ::tensorflow::Input b,
 const SparseMatMul::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Chức năng tĩnh công khai

AIsSparse

Attrs AIsSparse(
 bool x
)

BIsSparse

Attrs BIsSparse(
 bool x
)

TransposeA

Attrs TransposeA(
 bool x
)

TransposeB

Attrs TransposeB(
 bool x
)