Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

dòng chảy :: hoạt động :: StagePeek

#include <data_flow_ops.h>

Op nhìn vào các giá trị tại chỉ mục được chỉ định.

Tóm lược

Nếu

vùng chứa bên dưới không chứa đủ các phần tử mà op này sẽ chặn cho đến khi có. Op này được tối ưu hóa cho hiệu suất.

Tranh luận:

Lợi nhuận:

 • OutputList : Các giá trị tensor.

Người xây dựng và Người phá hủy

StagePeek (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input index, const DataTypeSlice & dtypes)
StagePeek (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input index, const DataTypeSlice & dtypes, const StagePeek::Attrs & attrs)

Thuộc tính công cộng

operation
values

Chức năng công cộng

operator[] (size_t index) const

Chức năng tĩnh công khai

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: StagePeek :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho StagePeek .

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

giá trị

::tensorflow::OutputList values

Chức năng công cộng

StagePeek

 StagePeek(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input index,
 const DataTypeSlice & dtypes
)

StagePeek

 StagePeek(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input index,
 const DataTypeSlice & dtypes,
 const StagePeek::Attrs & attrs
)

nhà điều hành[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const 

Chức năng tĩnh công khai

Sức chứa

Attrs Capacity(
 int64 x
)

Thùng đựng hàng

Attrs Container(
 StringPiece x
)

Giới hạn bộ nhớ

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

SharedName

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)