Lưu ngày! Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5 Đăng ký ngay
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

dòng chảy :: ops :: AddManySparseToTensorsMap :: Đính kèm

#include <sparse_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho AddManySparseToTensorsMap .

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

container_ = ""
StringPiece
shared_name_ = ""
StringPiece

Chức năng công cộng

Container (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Tên vùng chứa cho SparseTensorsMap được tạo bởi op này.
SharedName (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Tên được chia sẻ cho SparseTensorsMap được tạo bởi op này.

Thuộc tính công cộng

thùng đựng hàng_

StringPiece tensorflow::ops::AddManySparseToTensorsMap::Attrs::container_ = ""

shared_name_

StringPiece tensorflow::ops::AddManySparseToTensorsMap::Attrs::shared_name_ = ""

Chức năng công cộng

Thùng đựng hàng

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::AddManySparseToTensorsMap::Attrs::Container(
  StringPiece x
)

Tên vùng chứa cho SparseTensorsMap được tạo bởi op này.

Mặc định là ""

SharedName

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::AddManySparseToTensorsMap::Attrs::SharedName(
  StringPiece x
)

Tên dùng chung cho SparseTensorsMap được tạo bởi op này.

Nếu để trống, tên duy nhất của Hoạt động mới sẽ được sử dụng.

Mặc định là ""