Có một câu hỏi? Kết nối với cộng đồng tại Diễn đàn Truy cập Diễn đàn TensorFlow

dòng chảy :: hoạt động :: Diễn viên :: Đính kèm

#include <math_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho Truyền .

Tóm lược

Thuộc tính công khai

Truncate_ = false
bool

Chức năng công cộng

Truncate (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Giá trị mặc định là false.

Thuộc tính công khai

Cắt ngắn_

bool tensorflow::ops::Cast::Attrs::Truncate_ = false

Chức năng công cộng

Cắt bớt

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Cast::Attrs::Truncate(
  bool x
)

Giá trị mặc định là false.