Có một câu hỏi? Kết nối với cộng đồng tại Diễn đàn Truy cập Diễn đàn TensorFlow

dòng chảy :: hoạt động :: DataFormatVecPermute :: Đính kèm

#include <nn_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho DataFormatVecPermute .

Tóm lược

Thuộc tính công khai

dst_format_ = "NCHW"
StringPiece
src_format_ = "NHWC"
StringPiece

Chức năng công cộng

DstFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
định dạng dữ liệu đích.
SrcFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
định dạng dữ liệu nguồn.

Thuộc tính công khai

dst_format_

StringPiece tensorflow::ops::DataFormatVecPermute::Attrs::dst_format_ = "NCHW"

src_format_

StringPiece tensorflow::ops::DataFormatVecPermute::Attrs::src_format_ = "NHWC"

Chức năng công cộng

DstFormat

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DataFormatVecPermute::Attrs::DstFormat(
  StringPiece x
)

định dạng dữ liệu đích.

Mặc định là "NCHW"

SrcFormat

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DataFormatVecPermute::Attrs::SrcFormat(
  StringPiece x
)

định dạng dữ liệu nguồn.

Mặc định là "NHWC"