Lưu ngày! Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5 Đăng ký ngay
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

dòng chảy :: ops :: DecodePng :: Đính kèm

#include <image_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho DecodePng .

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

channels_ = 0
int64
dtype_ = DT_UINT8
DataType

Chức năng công cộng

Channels (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Số kênh màu cho hình ảnh được giải mã.
Dtype (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Mặc định là DT_UINT8.

Thuộc tính công cộng

kênh truyền hình_

int64 tensorflow::ops::DecodePng::Attrs::channels_ = 0

dtype_

DataType tensorflow::ops::DecodePng::Attrs::dtype_ = DT_UINT8

Chức năng công cộng

Kênh truyền hình

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DecodePng::Attrs::Channels(
  int64 x
)

Số kênh màu cho hình ảnh được giải mã.

Mặc định là 0

Loại

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DecodePng::Attrs::Dtype(
  DataType x
)

Mặc định là DT_UINT8.