dòng chảy :: hoạt động :: DecodeRaw :: Đính kèm

#include <parsing_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho DecodeRaw .

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

little_endian_ = true
bool

Chức năng công cộng

LittleEndian (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Các bytes đầu vào có theo thứ tự cuối cùng nhỏ hay không.

Thuộc tính công cộng

little_endian_

bool tensorflow::ops::DecodeRaw::Attrs::little_endian_ = true

Chức năng công cộng

LittleEndian

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DecodeRaw::Attrs::LittleEndian(
  bool x
)

Các bytes đầu vào có theo thứ tự cuối cùng nhỏ hay không.

Bỏ qua các giá trị out_type được lưu trữ trong một byte đơn như uint8 .

Mặc định thành true