Lưu ngày! Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5 Đăng ký ngay
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

dòng chảy :: ops :: EncodePng :: Đính kèm

#include <image_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho EncodePng .

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

compression_ = -1
int64

Chức năng công cộng

Compression (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Mức độ nén.

Thuộc tính công cộng

nén_

int64 tensorflow::ops::EncodePng::Attrs::compression_ = -1

Chức năng công cộng

Nén

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::EncodePng::Attrs::Compression(
  int64 x
)

Mức độ nén.

Mặc định là -1