Ngày Cộng đồng ML là ngày 9 tháng 11! Tham gia với chúng tôi để cập nhật từ TensorFlow, JAX, và nhiều hơn nữa Tìm hiểu thêm

dòng chảy :: hoạt động :: ExtractJpegShape :: Đính kèm

#include <image_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho ExtractJpegShape .

Tóm lược

Thuộc tính công khai

output_type_ = DT_INT32
DataType

Chức năng công cộng

OutputType (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
(Tùy chọn) Loại đầu ra của hoạt động (int32 hoặc int64).

Thuộc tính công khai

Loại đầu ra_

DataType tensorflow::ops::ExtractJpegShape::Attrs::output_type_ = DT_INT32

Chức năng công cộng

Loại đầu ra

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ExtractJpegShape::Attrs::OutputType(
  DataType x
)

(Tùy chọn) Loại đầu ra của hoạt động (int32 hoặc int64).

Mặc định là int32.

Mặc định là DT_INT32