Ngày Cộng đồng ML là ngày 9 tháng 11! Tham gia với chúng tôi để cập nhật từ TensorFlow, JAX, và nhiều hơn nữa Tìm hiểu thêm

dòng chảy :: hoạt động :: GatherV2 :: Đính kèm

#include <array_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho GatherV2 .

Tóm lược

Thuộc tính công khai

batch_dims_ = 0
int64

Chức năng công cộng

BatchDims (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Giá trị mặc định là 0.

Thuộc tính công khai

batch_dims_

int64 tensorflow::ops::GatherV2::Attrs::batch_dims_ = 0

Chức năng công cộng

BatchDims

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::GatherV2::Attrs::BatchDims(
  int64 x
)

Giá trị mặc định là 0.