Ngày Cộng đồng ML là ngày 9 tháng 11! Tham gia với chúng tôi để cập nhật từ TensorFlow, JAX, và nhiều hơn nữa Tìm hiểu thêm

dòng chảy :: hoạt động :: OrderMapPeek :: Đính kèm

#include <data_flow_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho OrderedMapPeek .

Tóm lược

Thuộc tính công khai

capacity_ = 0
int64
container_ = ""
StringPiece
memory_limit_ = 0
int64
shared_name_ = ""
StringPiece

Chức năng công cộng

Capacity (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Giá trị mặc định là 0.
Container (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Mặc định là "".
MemoryLimit (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Giá trị mặc định là 0.
SharedName (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Mặc định là "".

Thuộc tính công khai

sức chứa_

int64 tensorflow::ops::OrderedMapPeek::Attrs::capacity_ = 0

thùng đựng hàng_

StringPiece tensorflow::ops::OrderedMapPeek::Attrs::container_ = ""

giới hạn bộ nhớ_

int64 tensorflow::ops::OrderedMapPeek::Attrs::memory_limit_ = 0

shared_name_

StringPiece tensorflow::ops::OrderedMapPeek::Attrs::shared_name_ = ""

Chức năng công cộng

Sức chứa

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::OrderedMapPeek::Attrs::Capacity(
  int64 x
)

Giá trị mặc định là 0.

Thùng đựng hàng

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::OrderedMapPeek::Attrs::Container(
  StringPiece x
)

Mặc định là "".

Giới hạn bộ nhớ

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::OrderedMapPeek::Attrs::MemoryLimit(
  int64 x
)

Giá trị mặc định là 0.

SharedName

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::OrderedMapPeek::Attrs::SharedName(
  StringPiece x
)

Mặc định là "".