Ngày Cộng đồng ML là ngày 9 tháng 11! Tham gia với chúng tôi để cập nhật từ TensorFlow, JAX, và nhiều hơn nữa Tìm hiểu thêm

dòng chảy :: hoạt động :: QuantizedAdd :: Đính kèm

#include <math_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho QuantizedAdd .

Tóm lược

Thuộc tính công khai

Toutput_ = DT_QINT32
DataType

Chức năng công cộng

Toutput (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Mặc định là DT_QINT32.

Thuộc tính công khai

Toutput_

DataType tensorflow::ops::QuantizedAdd::Attrs::Toutput_ = DT_QINT32

Chức năng công cộng

Đầu ra

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizedAdd::Attrs::Toutput(
  DataType x
)

Mặc định là DT_QINT32.