dòng chảy :: hoạt động :: QuantizedRelu :: Đính kèm

#include <nn_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho QuantizedRelu .

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

out_type_ = DT_QUINT8
DataType

Chức năng công cộng

OutType (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Mặc định là DT_QUINT8.

Thuộc tính công cộng

out_type_

DataType tensorflow::ops::QuantizedRelu::Attrs::out_type_ = DT_QUINT8

Chức năng công cộng

OutType

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizedRelu::Attrs::OutType(
  DataType x
)

Mặc định là DT_QUINT8.